A- A A+
Zespół Placówek Specjalnych
Zespół Placówek Specjalnych - baner
SP12, BS7
Rycerska 13, SP 12, BS 7
MP5, SP12, SPdP
Tatrzańska 9, MP5, SP 12, SPdP
ORW
ORW
INTERNAT
Piechoty 1, Internat
Wspomaganie
Wspomaganie wczesnoszkolne
STOŁÓWKA - jadłospis
STOŁÓWKA
65-cio lecie Zespołu Placówek Specjalnych
E-dziennik
E-dziennik
O szkole w mediach
Media
Legnica - z nią zawsze po drodze
BIP
BIP

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Informacja dla rodziców/uczniów/wychowanków w zakresie ochrony przetwarzanych przez Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy danych osobowych.


W związku z wejściem w życie od 25 maja 2018 r. RODO – nowego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych przedstawiamy informacje dotyczące zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych rodziców/uczniów/wychowanków oraz innych osób upoważnionych lub umocowanych prawnie do podejmowania czynności związanych z pobytem dziecka w szkole.

Administrator i jego dane kontaktowe Administratorem danych osobowych jest Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy z siedzibą przy ul. Rycerskiej 13, 59-220 Legnica reprezentowany przez Dyrektora Zespołu.  
Adres strony internetowej: www.zps.legnica.eu
Adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: 76-723-31-14
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych Inspektorem Ochrony Danych w Zespole jest Pani Iwona Hećko, z którą kontakt jest możliwy pod numerem telefonu 22-350-01-40 lub poprzez adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Cele przetwarzania danych Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1, lit. a,b,c,d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu:
a) określonym w zgodzie, którą wyraziła osoba, której dane dotyczą, np. zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka;
b) wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, np. umowa w sprawie świadczenia usług żywienia, wniosek o wydanie opinii o uczniu, deklaracja pobytu dziecka w przedszkolu,
c) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Obowiązki te wynikają z ustawy Prawo oświatowe oraz innych przepisów wykonawczych oświatowych, np. przeprowadzenia rekrutacji uczniów, prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, zawiadomienie szkół rejonowych o spełnianiu przez dziekco obowiazku szkolnego oraz jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których dziecko zamieszkuje o spełnianiu obowiazku nauki,
d) ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; upoważnienia do odbioru dziecka ze szkoły.
Informacja
o odbiorcach danych
Odbiorcą danych mogą być organy administracji publicznej oraz inne podmioty prawne, jeśli właściwe przepisy prawa tak stanowią.
Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego Dane osobowe nie są przekazywane do innego państwa.
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane Okres przechowywania danych osobowych w Zespole Placówek Specjalnych wynika z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w  sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a także innych aktów prawnych w zależności od rodzaju i kategorii archiwalnej sprawy.
Prawa osoby, której dane są przetwarzane na podstawie zgody, na etapie rekrutacji. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo ich sprostowania oraz przenoszenia danych.
Dodatkowo ma Pani/Pan prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania.
Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie przetwarzania danych osobowych bez wpływu  na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych następuje z naruszeniem przepisów prawa.
Informacja
o warunkach zgodności przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawnych, które zobowiązują Zespół do pozyskania i przetwarzania takich danych, na podstawie zawartych umów oraz wyrażonych zgód.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji przez Zespół obowiązków prawnych, realizacji podpisanych umów, celów określonych w wyrażonych zgodach oraz ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą.

Informacja
o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

 

 

INFORMACJA DLA PRACOWNIKÓW, W TYM DLA BYŁYCH PRACOWNIKÓW
ZESPOŁU PLACÓWEK SPECJALNYCH W LEGNICY


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Placówek Specjalnych w Legnicy z siedzibą przy ul. Rycerskiej 13, 59-220 Legnica reprezentowany przez Dyrektora Zespołu. 
    Adres strony internetowej: www.zps.legnica.eu,  adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  telefon: 76-723-31-1
  2. Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Placówek Specjalnych w Legnicy jest Pani Iwona Hećko, z którą można skontaktować się pod numer telefonu 223500140, bądź na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.".
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia.
  4. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie Państwa dobrowolnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1, lit. a i lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz na podstawie i w zakresie określonym w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
  5. Okres przechowywania danych osobowych w urzędzie wynika z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w  sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt  oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a także innych aktów prawnych w zależności od rodzaju sprawy.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu co do dalszego przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
  7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
  8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem Państwa zatrudnienia.
Certyfikaty
30-lis-2014-umysl.jpgcertyfikat-bezpieczna-szkola.jpgbezpieczna-szkola-2013.jpgcertyfikat-spolecznie-zaangazowana.jpgszkolazklasa-sp2-2003.jpgszkolabezprzemocy2011.jpgunicef-kolory-swiata-2015.jpgszkolabezprzemocy2007.jpguwierzwsiebie.jpgszkolazklasa-sp1-2003.jpgszkolazklasa-g2-2003.jpgszkolaprzyjaznasrodowisku2007.jpgcertyfikat-sniadanie-2013-2014.jpgszkola-bez-przemocy-g12-2012.jpgszkolazklasa-g1-2003.jpgbezpiecznaszkola-2007.jpg3rd-World-Multiplication-2013.jpg
Projekty

CEO SZKOŁA UCZĄCA SIĘ CEO AKTYWNA EDUKACJA MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO BLUE BALLON KLUB SZKÓŁ UNICEF LEGNICA PGNIG

COMENIUS SZKOLNY KLUB EUROPEJSKI MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA OWOCE W SZKOLE - AGENCJA RYNKU ROLNEGO Inne projekty
Zespół Placówek Specjalnych
ul. Rycerska 13; 59-220 Legnica
tel/fax: 76 7233114; sekretariat@zps.legnica.eu
NIP: 691-234-86-29; REGON: 020335802
Wykonanie i administracja
Bogumił Leśnikowski
bogumillesnikowski@gmail.com